LOADING CLOSE

Expertiză psihologică

Expertiza psihologică este aplicarea științei psihologiei în probleme juridice. Ea poate fi realizată de către un psiholog competent, recunoscut și atestat în domeniu, la cererea unui organ judiciar sau a părților. Raportul de expertiză constituie mijlocul de probă solictat de părți sau încuviințat din oficiu de către instanță, concluziile raportului având o forța probantă egală cu a celorlalte mijloace de probă.

STABILIREA
AUTORITATII
PARINTESTI

Determinări psihologice pentru stabilirea interesului superior al copilului (Legea 272/2004, art. 2), în acest sens vor fi determinate urmatoarele aspecte:

Evaluarea abilităților parentale ale mamei și ale tatălui;

Evaluarea personalității și sănătății psihice a părinților, identificând factorii care le-ar afecta abilitățile parentale;

Investigarea opiniei copilului față de relocarea propusă de către unul dintre părinți;

Evalurea tipului de atașament dintre mamă/tată și copii;

Evaluarea existenței/inexistenței alienării parentale;

Etcétera

ACCIDENTE
RUTIERE

Determinări psihologice pentru stabilirea consecințelor pe care l-a avut accidentul asupra victimei și familiei restrânse a acesteia:

Existența/inexistența tulburării de stres post-traumatic;

În ce fel au fost afectate sfera socială, sfera profesională sau alte domenii importante de funcționare;

Aprecieri cu privire la nevoile de asistență și consiliere/psihoterapie;

Etcétera

COPII VICITIME
ALE ABUZULUI
ȘI/SAU NEGLIJĂRII

Determinări psihologice pentru stabilirea unui posibil abuz, în acest sens vor fi determinate urmatoarele aspecte:

Dacă minorul prezintă consecințe/tulburări specifice ale unui abuz;

Competența copilului de a face diferența dintre adevăr și minciună;

Mecanismul/mecanismele de coping al minorului în urma presupusei experienței sexuale în care a fost implicat;

Etcétera

VICTIME
ALE VIOLENȚEI
DOMESTICE

Determinări psihologice pentru stabilirea impactului violenței domestice asupra victimei, în acest sens vor fi determinate urmatoarele aspecte:

Daca sunt prezente consecințe/tulburări specifice violenței domestice;

Stabilirea existenței/inexistenței tulburării de stres posttraumatic;

Cât și cum au fost afectate sfera socială, sfera profesională sau alte domenii importante de funcționare;

Etcétera

VICTIME
ALE ALTOR
TIPURI DE
INFRACȚIUNI


Determinări psihologice pentru stabilirea impactului infracțiunii asupra victimei, în acest sens vor fi determinate urmatoarele aspecte: daca sunt prezente consecințe/tulburări specifice; stabilirea existenței/inexistenței tulburării de stres posttraumatic; cât și cum au fost afectate sfera socială, sfera profesională sau alte domenii importante de funcționar; etc.

Procedura

Telefon sau email de solicitare
Informații necesare: scopul solicitării expertizei și problema ce urmează a fi investigată; informații de bază despre persoanele implicate; tipul expertizei (judiciară/extrajudiciar); stabilirea unei ședințe de informare.
Ședința de informare
În urma sedinței de informare se vor preciza aspecte precum: onorariu expertizei; drepturile și obligațiile beneficiarului și ale furnizorului de servicii psihologice; informații cu privire la limitele confidențialității serviciilor psihologice;
informații cu privire la metodele si tehnicile de evaluare și asistență psihologică; clarificarea/optimizarea obiectivelor;
termenii și termenele de realizare ale expertizei psihologice.
Analiza documentelor relevante
Se vor prezenta pentru consultare documente relevante pentru caz precum: certificate medico-legale; acte legale; documente depuse la dosar; alte evaluări psihologice.
Interviuri si teste psihologice
Persoanele vor fi intervievate psihologic și li se vor aplica teste psihologice relevante pentru obiectivele evaluării. Timpul variază în funcție de cantiatea necesară de informații pentru realizarea expertizei și de complexitatea cazului, această etapă poate dura una sau mai multe ședințe. Testele psihologice utilizate în realizarea expertizelor sunt teste cu licență, adaptate și etalonate pe populația din România.
Eliberarea raportului de expertiză psihologică
Dupa obținerea informațiilor necesare, se redactează raportul de expertiză. Acesta se predă solicitantului în baza unu proces verbal de predare-primire.
Martor expert
În anumite situații se poate solicita prezența psihologului ca martor expert în procedurile judiciare.
  • Conform legii 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea si funcționarea Colegiului Psihologilor din Romania și Standardelor de Calitate in Serviciile Psihologice (SCSP), elaborate și aprobate în temeiul dispozițiilor art. 24 lit. b) din Legea nr. 213/2004, de către Colegiul Psihologilor din România  autoritate competentă pentru profesia de psiholog in România, recunoscută de către Comisia Europeană și operator în Internal Market Information System (IMI), membru al EFPA – European Federation of Psychologists Associations (EFPA), psihologul trebuie să dețină minim  Nivelul II, respectiv psiholog practicant autonom, cu competență profesională specifică în psihologie clinică și trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională complementară în domeniu sau un curs universitar de master/doctorat în specialitate (expertiză psihologică), avizat de către Colegiul Psihologilor din Romania.

     

    Dispunerea expertizei psihologice se realizează de către instanțele judiciare, parchete, cabinete de avocatură, persoane fizice si alte instituții specializate prin documente specifice (incheieri judiciare, ordonanțe, rezoluții motivate, adrese sau simple cereri).

  • Expertiză psihologică judiciară – în cazul în care aceasta este admisă de organul judiciar, indiferent de entitatea/entitățile care achită onorariul aferent, fiind apreciată ca utilă în probatoriul administrat în cadrul unui proces judiciar.

    Expertiză psihologică extrajudiciară –atunci când se realizează la solicitarea părtilor, înainte să fie admisă de către un organ judiciar, într-o cauză aflată pe rol.

  • Timpul realizării expertizei se calculează după următoarea formulă: analiza documentelor relevante (dosare medicale, acte legale, alte evaluări, etc.) + interviurile psihologice și testările psihologice + redactarea raportului de expertiză. Durata variază în funcție de complexitatea cazului.